සීදූව රද්දොලුගම ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පලේ සිට 800m නුදුරින් පිහිටි පර්චස් 20 ක හරි හතරැස් ඉඩම් කැබැල්ල කලක් පැරනි නිවස සමග ඉතා ඉක්මනින් විකිනිමටඉඩම වටකර තාප්පය ගසා ඇත වැට සමග

#මිල_ගනන්_සාකච්ඡා_කර_ගත_හැක

විශාල විසිත්ත කාමරය

නිදන කාමර 4

මුලුතැන්ගෙය

කෑම කාමරය

විවෘත කාමරය

නාන කාමරය

නිරවුල් ඔප්පු

source – fb